FA | EN | RSS

شنبه, 30 تیر 1397

جامعه هتل داران استان گیلان

« اساسنامه جامعه  هتلداران استان گیلان »

فصل اول - كليات

در اجراي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/70 و آيين‌نامه ايجاد اصلاح تكميل و درجه بندي نرخ گذاري و نظارت بر تاسيسات گردشگري و به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون توسعه صنعت ايرانگردي –جهانگردي و آيين نامه هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع اقتصادي سرمايه گذاران تاسيسات اقامتي استان ، بهبود اقتصاد استان و رونق گردشگري و تسهيل روابط افراد صنفي با موسسات دولتي و خصوصي تشكلي به نام جامعه هتلداران گيلان تشكيل مي گردد.

ماده1-نام اين تشكل جامعه هتلداران گيلان مي باشد كه در اين اساسنامه به اختصار «جامعه » ناميده   مي شود.

تبصره-تشكل فوق الذكر موسسه اي است غير تجاري و غيرانتفاعي و غیر سیاسی.

ماده 2- مدت فعالیت جامعه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد..

ماده 3: تشکل فاقد سرمایه ومیزان دارایی تشکل 1،000،000 ریال می باشد.

ماده 4-حوزه فعاليت جامعه : حوزه جغرافيايي استان گيلان و مركز اصلي آن شهرستان رشت مي باشد .به آدرس بلوار شهید انصاری – جنب بوستان ملت – کلبه جهانگردی.

تبصره - تغيير ادرس دبیرخانه تشکل در محدوده جغرافيايي مركز اصلي فعالیت جامعه منوط به تصويب هيات مديره بوده و مراتب تغيير ضمن انتشار در روزنامه كثيرالانتشار ظرف يك هفته به وزارتخانه و سازمانهاي ذيربط و اعضاء به نحو مقتضي اعلام مي گردد.

 ماده 5- اهداف جامعه :

1-كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف جامعه .

2-جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازها و اولويتها.

3-كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت ارائه خدمات ، توليد و انتقال نوآوري تكنولوژي

4-برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليتها

5-سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي ، شناخت و استقرار و روشهاي نوين كنترل كيفيت

6-كوشش جهت هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني موردنياز و همكاري با سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار و مهارت هاي فني .

7-انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي درخصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين صنعت گردشگري و حقوق قانوني بهره برداران تاسيسات اقامتي به مراجع ذيربط.

8-دريافت وروديه ، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9-همكاري در جهت تأسيس ، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني مرتبط با وظايف جامعه به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر .

10-حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمانهاي دولتي و ملي نسبت به هدفهاي جامعه .

11-خريد ، فروش و تملك اموال منقول جامعه به نام و به حساب جامعه مشروط برآنكه به قصد تجارت و جلب منافع نباشد .

12-همكاري با تشكلهاي صنفي همگن با رعايت مقررات قانوني .

13-قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاهها به تشكلهاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها

14-شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي .

فصل دوم

« شرايط عضويت »

ماده 6-عضويت كليه تاسیسات اقامتی اعم از  حقيقي و حقوقي و مندرج در  ماده يك      ائين نامه ايجاد اصلاح تكميل و نظارت بر تاسيسات گردشگري با رعايت شرايط و ضوابط تشكل مطابق بند 5  فصل 9 ضوابط فنی بهداشتی تجهیزاتی تاسیسات اقامتی اجباری می باشد .

تبصره: كليه تاسیسات اقامتی داراي پروانه بهره برداري ، واجد شرايط تلقي شده مگر آنكه بدلائل قهري نظير فوت يا محجور شدن صاحب مجوز، شرايط فوق زائل شده و فعاليت آن واحد ادامه يابد ، در اين صورت تنها با تأييد مرجع صدور پروانه حق حضور در جامعه را خواهند داشت .این دسته از تاسیسات اقامتی نمی توانند داوطلب هیات مدیره یا بازرسی باشند.  مبنای تعریف بهره بردار و مدیر واجد شرایط آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری خواهد بود.

ماده 7- شرايط عضويت:

1-7داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-7متدين به يكي از اديان رسمي

3-7قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

4-7 شاغل در حوزه فعاليت جامعه (استان گيلان)

5-7پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب

6-7فعالیت در صنعت هتلداری به معنای عام.

تبصره 1- هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت را از دست دهد از عضويت در جامعه مستعفي شناخته مي شود .

تبصره 2- تعيين ضوابط عضويت در جامعه هتلداران از اختيارات مجمع عمومي بوده و     هيئت‌ مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي باشد . چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيئت‌مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 8- نماینده قانونی تاسیسات اقامتی در جامعه مطابق ماده 14 آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و ... مصوب هیات محترم وزیران ، مدیر واحد اقامتی می باشد  

تبصره: در صورت مشاع بودن مالکیت واحد اقامتی مطابق تبصره 2 ماده 7 آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری مصوب هیات وزیران عمل خواهد شد

«تعليق از عضويت يا سلب عضويت»

ماده 9-شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء

1-9: آراء صادره از دادگاه قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي عضو

2-9: تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 4 اين اساسنامه باشد.

3-9: عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه

4-9: عدم رعايت مفاد اساسنامه

« منابع مالي و نحوه وصول آن»

ماده 10-منابع مالي جامعه عبارتست از :

1-ورودیه  براي عضو جديد كه فقط براي يكبار دريافت مي گردد

2-حق عضويت ماهيانه اعضاء

3-كمك هاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانائي و اختيار آنان.

4-هدایا و کمک های مالی دستگاههای دولتی و غیر دولتی

تبصره-دريافت و جمع آوري هرگونه كمك ، وروديه و حق عضويت بايد به موجب قبض‌هاي شماره داري صورت گيرد كه به امضاء مدیر عامل و خزانه دار یا رئیس هیات مدیره  جامعه رسيده باشد .

 ماده 11-كليه اعضاء جامعه موظفند هر ماهه حق عضويت خود را به جامعه پرداخت و رسيد دريافت نمايند.

تبصره – هيئت مديره جامعه نمي تواند منابع مالي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.

 ماده 12- چنانچه هر يك از اعضاء در مدت شش ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند، از طرف خزانه دار به آنان كتباً اخطار مي شود در صورتي كه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار ، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در جامعه اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم دريافت مفاصا حساب گذشته و تصويب مجمع عمومي خواهد بود .

تبصره– تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر اعضاء با هيئت مديره است .

فصل سوم

اركان جامعه

 ماده 13- اركان جامعه عبارتست از :

1- مجمع عمومي       2- هيأت مديره    3- مدیر عامل            4- بازرس يا بازرسان

 ماده 14- مجمع عمومي عالي ترين ركن جامعه هتلداران است ، كه با دعوت رئیس هیات مدیره و بنا به درخواست هیات مدیره , بازرس یا یک سوم اعضاء, و با اطلاع سازمان متولی گردشگری  از اجتماع اعضاء حقيقي يا حقوقي تشكيل مي شود و داراي دو نوع اجلاس است .

1- مجمع عمومي عادي                   2- مجمع عمومي فوق العاده

  ماده 15- مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله يك ماه با حضور حداقل اعضاء رسميت مي يابد.

 تبصره 1- تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه يك افراد حاضر معتبر خواهد بود . نصاب لازم براي تصميم گيري در مجمع عمومي مرحله دوم اكثريت نسبي آراء حاضران مي باشد .

تبصره 2- درصورت استنكاف هیات مدیره  از دعوت مجمع عمومی پس از گذشت 15 روز از تقاضای جلسه , بازرس یا بازرسان  مي‌توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس از دعوت مجمع عمومي پس از گذشت 15 روز از تقاضا حداقلاز اعضاء با اطلاع سازمان متولی گردشگری مي توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . ولي بايد در آگهي دعوت عدم اجابت بازرس و هيئت مديره را ذكر نمايند.

 ماده 16- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1-انتخاب هیات رئیسه و هیات مدیره و بازرس

2-رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره و بازرس

3-بررسي و تصويب بودجه و تراز مالي جامعه

4-تعيين روزنامه كثيرالانتشار يا محلي به منظور درج آگاهي هاي مربوط به جامعه هتلداران

5-تعيين خط مشي جامعه

6-دعوت به تشکیل مجامع عمومی

7-تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكل هاي همسان اعم از داخل و يا خارج از كشور

8-تعیین حوزه های انتخابی

9-شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد .

ماده 17- مجمع عمومي فوق العاده – با دعوت رئیس هیات مدیره و بنا به تقاضای,  هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا به تقاضاي كتبي حداقل از اعضاء تشكيل مي شود و اختيارات آن به شرح ذيل است :

تغيير و اصلاح اساسنامه

1-عزل انفرادي يا اجتماعي اعضاء هيئت مديره يا بازرسان

2-تغيير و تعيين ميزان وروديه و حق عضويت ماهيانه اعضاء

3-تعيين مركز اصلي جامعه  

4-انحلال جامعه و انتخاب اعضاء هيئت تسويه

ماده 18- جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين نافذ خواهد بود .

تبصره1- چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصب به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود .

تبصره 2- چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار دوم نصاب لازم را بدست نياورد به فاصله 15 روز با حضور حداقل اعضاء رسميت يافته و نصاب آن رأي با آراء حاضرين براي دفعات نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 19- هيئت مديره و بازرس يا بازرسان مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده دعوت نمايند .

تبصره– فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 10 و حداكثر 20 روز خواهد بود . آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه كثيرالانتشار تعيين شده در مجمع عمومي درج شود .

ماده 20-اخذ رأي در مجامع عمومي علني است به جز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم به عمل آيد .

ماده 21- انتخاب هیات رئیسه ,  هيئت مديره و بازرس يا بازرسان با رأي كتبي و مخفي خواهد بود  ولی رای گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات می تواند با قیام و قعود بعمل اید.  

ماده 22-هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء واگذار کند.

تبصره1-هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشند .حضور توام عضو و نماینده تام الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است.

تبصره 2-مقام دعوت کننده مکلف است ورقه حضور و غیابی را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضاء می کنند همراه با نمایندگیهای غایب و صورت اسامی کل مجمع را در اختیار هیت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد.

تبصره3-در مجامعی که دستور جلسه انتخاب هیات مدیره یا بازرسان باشد داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می تواند با اجازه رئیس مجمع در مهلتی که به تساوی برای هر یک از انان منظور می شود خود را معرفی نماید.

ماده 23– هر یک از اعضاء می توانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتبا به مقامی که مجمع عمومی را دعوت نموده است پیشنهاد کند مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعدی که حداکثر ظرف یکماه دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.

ماده 24-ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي :‌

1-مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك نايب رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود . هیات رئیسه از بین اعضاء حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود

2-هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هیات رئیسه با تصويب اعضاء مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر ازسه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد . تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي باشد . جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است  وهیات رئیسه همان خواهد یود

3-از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاء هيئت رئيسه و ناظر مجمع ( اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري ) خواهد رسيد .

4-كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع ، اعلام نتايج انتخابات ، فسخ اساسنامه تصويبي و تأييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه و ناظر برسد .و رونوشت ان بوسیله رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ و نسخه ای از ان نیز به سازمان متولی گردشگری ارسال می شود.

5-چنانچه هريك از اعضاء جامعه نسبت به انتخابات هيئت مديره و بازرسان معترض باشند ، تنها مرجع صلاحيتدار رسيدگي كننده به موضوع اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گيلان مي باشد .

تبصره : هريك از اعضاء معترض به انتخابات مي توانند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ برگزاري انتخابات مراتب اعتراض خود را كتباً و مستنداً به اداره كل ارائه نمايد . اداره‌كل با تشکیل هیات حل اختلاف با حضور رئیس مجمع عمومی , بازرس شاغل و نماینده حقوقی اداره کل  ظرف 10 روز موضوع را بررسي و نظر نهايي خود را به هيئت مديره شاغل اعلام خواهد كرد .

6-مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا غايبين نافذ خواهد بود .

7-عضو ناظر مجامع نماینده اداره متولی گردشگری استان می باشد

« هيئت مديره »

ماده 25-هيئت مديره مسئول اداره امور جامعه هتلداران استان و حافظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء مي باشد ، تعداد اعضاء هیات مدیره به تعداد حوزه های انتخابی است كه  به برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب  می گردند و انتخاب مجدد انان بلا مانع    می باشد

 تبصره 1: تعداد حوزه های انتخابی به 7 حوزه تقسیم می گردد و نام حوزه های آن عبارتند از:

1- حوزه یک : لنگرود- املش و رودسر

2- حوزه دو :استانه اشرفیه – سیاهکل و لاهیجان

3- حوزه سه : رشت و رودبار

4- حوزه چهار : بندر انزلی

5- حوزه پنج : رضوانشهر - تالش

6-حوزه شش : فومن – ماسال – صومعه سرا و شفت

7-حوزه هفت : استارا

تبصره 2: تعیین حوزه های انتخابی با پيشنهاد هيات مديره و تصويب  مجمع عمومی است که بر اساس تعداد و پراکندگی تاسیسات اقامتی در سطح استان  صورت  می گیرد.

تبصره 3:  نسبت تعداد اعضاء اصلي هیات مدیره  به  حوزه های انتخابی , درازای  ضریب       15 واحد در هر حوزه  یک نفر عضو اصلی  می باشد

تبصره 4: تعداد کاندیدای هر حوزه انتخابی حداقل دو برابر میزان سهمیه هر حوزه در هیات مدیره  خواهد بود  كه هر يك موفق به كسب حداكثر آراء نسبت به ديگري شود عضو          اصلي هيئت مديره از حوزه  مربوطه محسوب مي شود .

تبصره 5 : تعداد عضو علي البدل هيات مديره دو نفر مي باشد. که به ترتیب تقدم آراء انتخاب می شوند.

تبصره 6: داوطلبین هیات مدیره و بازرسی که لزوما از اعضاء جامعه می باشد باید در  مهلت تعیین شده و مندرج در اطلاعیه در جامعه حضور و ثبت نام نماید .

ماده 26-هیات مدیره , مدیر عامل و بازرس تا زمانیکه جانشین آنها اانتخاب نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده 27-اعضاء هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود از بين خود يك نفر را به عنوان رييس يك نفر نايب رييس اول ،    یک نفر نایب رئیس دوم ، یک نفر منشی و يك نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني به ادارات ذيربط و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان گيلان اعلام   مي نمايند .

 تبصره 1- هيئت مديره  يك نفر را به عنوان مدیر عامل  از میان خود  يا خارج از هیات مدیره ‌ انتخاب تا مطابق حدود اختیارات خود در اساسنامه انجام وظیفه نماید رئیس هیات مدیره و خزانه دار نمی توانند مدیر عامل باشند.

تبصره 2- در صورتي كه مدیر عامل از اعضاء هيئت مديره نباشد مي تواند در جلسات بدون حق رأي شركت نمايد .

ماده 28- جلسات هيئت مديره با حضور حداقل اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء حاضرين معتبر خواهد بود .

تبصره 1- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره گردد موجب استعفاء از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي كسب نموده اند جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد .

تبصره 2- تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر بر عهده هيئت مديره است.

ماده 29- هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت جامعه هتلداران حسابي يا حسابهاي به نام جامعه و با امضاء مشترك مدیر عامل و خزانه دار و رييس هيئت مديره و مهر جامعه در يكي از بانكهاي استان باز و وجوه متعلق به جامعه را در حساب بانكي مزبور واريز نمايند.

ماده 30-رئیس هیات مدیره  ومدیر عامل و  خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاء مجاز  اسناد و مدارك مالي  جامعه بوده و حفظ كليه اموال و دارائي ها و اسناد و اوراق بهاءدار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد .

تبصره-كليه اسناد مالي و اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاء مشترك رييس هيات مديره و مدیر عامل و و خزنه دار ممهور به مهر جامعه معتبر خواهد بود .

ماده 31-در صورت استعفاء ، فوت ، اتمام دوره مديريت نمايندگان اعضاء حقوقي و يا فقدان صلاحيت هريك از اعضاء هيئت مديره ، بجاي آنان اعضاء علي البدل با توجه به تقدم آراء جايگزين عضو مزبور خواهند شد .

ماده 32-هيئت مديره جامعه مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايد .

تبصره-چنانچه حداكثر يك ماه پس از پايان دوره ، به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس يا بازرسان يا يك سوم اعضاء مكلفند نسبت به برگزاري مجامع اقدام نمايند.

ماده 33-وظايف و اختيارات هيات مديره

1-اجراي مصوبات مجامع عمومي

2-حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء

3-افتتاح و يا بستن حساب در بانكها

4-خريد و فروش اموال منقول و غیر منقول پس از تصويب مجمع عمومي مشروط بر آنكه جنبه انتفاعي نداشته باشد.

5-تصویب قراردادها با رعایت قوانین و مقررات اساسنامه

6-استخدام عزل و نصب مدیرعامل

7-دعوت از مجمع عمومی مطابق تبصره 2 ماده 15

8-تهیه و ارائه گزارش سالیانه

9-تصویب بودجه پیشنهادی مدیر عامل به منظور ارائه به مجمع عمومی

10-تصویب  آئین نامه ها یا پیشنهادات هیات مدیره و مدیر عامل

11-دریافت حق عضویت اعضاء براساس جدول تعیین شده مجمع عمومی

12-در صورت لزوم تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

13-بررسی شرایط احراز کاندیداتورهای انتخابات هیات مدیره و بازرس و اعلام نتیجه به اعضاء  سه ماه قبل از انتخابات .

تبصره- هر يك از كانديداها در صورت عدم صلاحيت اعلامي از سوي هيئت مديره براي كانديداتوري در انتخابات مي توانند ظرف 7 روز نسبت به تصميم هيئت مديره اعتراض نموده مراتب اعتراض خود را به اداره كل ارائه نمايند. در اين صورت هيئت تجديد نظري متشكل از يك نفر نماينده اداره كل، بازرس جامعه و يك نفر از اعضاي هيئت مديره موضوع را ظرف 10روز بررسي كرده و تصميم اين هيئت براي هر يك لازم الاجرا است .

14-   تهيه و ارايه گزارش ساليانه و تراز مالی  به مجمع عمومي . 

ماده34- وظايف رييس هيئت مديره :

1-اداره جلسات هيئت مديره

2-دعوت اعضاي هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات

3-مراقبت در حسن جريان امور مالی – اداری و اجرایی دبیرخانه .

4-ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به مدیرعامل.

5--پیشنهاد مدیرعامل به هیات مدیره جهت اخذ رای اعتماد

6- امضا حکم مدیر عامل و ابلاغ عرل مدیر پس از تصویب هیات مدیره

7-دعوت از مجمع عمومی مطابق اساسنامه

8-رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها

9- انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس هیات مدیره قرار دارد .

"مدیرعامل "

ماده 35-مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی جامعه و مسئول   امور دبيرخانه و تشكيلات اجرايي است که با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره انتخاب می شود  و وظايف او به شرح زير مي باشد .

1-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2-استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري جامعه و  مشاور و كارشناس و به كار گيري آنان پس از تصويب هيئت مديره .انجام کلیه مكاتبات و اوراق و اسناد اداری.

3-اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي.

4-ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفتر مربوطه

5-حفظ و نگهداري دارایی , اموال , اسناد و مدارك اداري و دفتر مشخصات كامل اعضا.

6-ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گسترش , بهبود و هماهنگی تشکل به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

7-تهیه پیشنویس و ارائه ترازنامه , بودجه , خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع.

8-پيشنهاد  آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

9-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب , نمایندگی ها و دفاتر

-10پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی

11-تشكيل كميته ها:

الف : كميته حقوقي و حل اختلاف

ب : كميته بررسي و تدوين آيين نامه ها و امور اداري

پ : كميته روابط عمومي و ارتباطات و تبليغات و آمار و اطلاعات

ت : كميته فني و كارشناسي

ث : كميته آموزشي

ج: ودیگر کمیته ها حسب نیاز

تبصره 1–شرح وظايف و حدود اختيارات كميته ها توسط مدیر عامل پیشنهاد و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید

تبصره2-ارتباط اداری مدیر عامل با هیات مدیره از طریق رئیس هیات مدیره می باشد.

تبصره3-برکناری مدیرعامل پس از انجام مراحل سه گانه الف تذکر ب : سوال ج : استیضاح توسط هیات مدیره انجام خواهد شد

تبصره4-حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می شود.

تبصره5-نجام ساير مواردي كه از سوی هیات مدیره تفویض یا ایلاغ می گردد

"خزانه دار"

ماده 36-خزانه دار مسئول امور مالي جامعه هتلداران است و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می نماید.  وظايف وي به شرح زير مي باشد .

1-اداره امور مالي جامعه ، تنظيم دفاتر و اسناد ، صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب ها

2-وصول و جمع آوري و وروديه ، حق عضويت ها و كمك هاي مالي در مقابل قبض رسيد.

3-تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي .

4-تهيه و تنظيم ترازنامه جامعه جهت ارايه به هيئت مديره و بازرس يا بازرسان . .

5-امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار به همراه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره  بعد از تصویب هیات مدیره .

6-همکاری با دبيرخانه  جهت پيش بيني بودجه سال آتي و ديگر امور مالي مورد نياز جامعه.

تبصره 1- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان كليه دفاتر و اسناد مالي جامعه را براي رسيدگي در محل جامعه در اختيار آنان قرار دهد .

تبصره 2- در صورت انقضاء دوره هيئت مديره  رئیس هیات مدیره , خزانه دار و مدیر عامل موظف خواهند بود امور مالي جامعه را تا قطعيت انتخابات مجدد كماكان اداره نمايند .

بازرس:

ماده 37-مجمع عمومي تعداد 1 نفر به عنوان بازرس اصلي و 1 نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايند تا بر اساس وظايف خود انجام وظیف نمايند . انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 38- وظايف و اختيارات بازرس يا بازرسان :

1-نظارت و رسيدگي به دفاتر ، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي جامعه .

2-رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

3-رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارايه به هيئت مديره يا مجمع عمومي .

4-اقدام به دعوت و تشكيل مجمع و در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 اين اساسنامه .

5-تهيه و ارايه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي .

6-تشکیل  جلسه با هیات مدیره و یا شركت در جلسات هیات مدیره بدون حق رای ،

ماده 39- شرايط انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس يا بازرسان :

1-داشتن تابعت دولت جمهوري اسلامي ايران .

2-داشتن حداقل 25 سال تمام سن .

3-مشهور به حسن شهرت و امانت داري .

4-حداقل 3 سال سابقه كار مدیریت هتلداري .

5-عضو جامعه باشد .

6-متدين به يكي از اديان رسمي كشور .

7-داشتن سواد

8-دااراي کارت مدیریت و شاغل در واحد مربوطه داراي پروانه .

فصل چهارم

انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 40-در موارد زير جامعه منحل مي گردد .

1-براساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده .

2-براساس راي صادره از طرف مراجع قضايي .

3-در صورت عدم تجديد انتخابات پس از انقضاء و مهلت اعتبار قانوني هيئت مديره با رعايت شرايط مندرج در اين اساسنامه ، اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گيلان درخواست تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات مي نمايد . چنانچه به هر دليلي در تاريخ مقرر مجمع تشكيل نشود ، اداره كل خواستار انحلال جامعه از مراجع قضايي خواهد شد .

ماده 41- از تاريخ انحلال جامعه اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تسويه منتخب (كه از بين مسئولان يا اعضا انتخاب مي شود) امر تسويه را به عهده مي گيرد . بازرس يا بازرسان جامعه پس از انحلال عنوان ناظر تسويه را خواهند داشت . مدت ماموريت هيئت تسويه از تاريخ يك سال خواهد بود .

تبصره– در صورت عدم انتخاب هيئت تسويه وظيفه آن به عهده رييس هيئت مديره و بازرس يا بازرسان خواهد بود .

ماده 42-انحلال جامعه موجب تضييع يا اسقاط حق دو طرف قرارداد پيمان هاي دسته جمعي منعقد قبلي نخواهد بود .

ماده 43-در صورت انحلال جامعه كليه دارايي هاي آن به صورت امانت در اختيار واحدهاي آموزشي (ترجيحا هتلداري) قرار خواهد گرفت .

ماده 44-هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از تاييد و تصويب مجمع به اطلاع اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان خواهد رسيد .

ماده 45-سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون تجارت , قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آئین نامه ایجاد , اصلاح تکمیل و ... تاسیسات اقامتی گردشگری خواهد بود. . اين اساسنامه در .45 . ماده و .37 تبصره  در تاريخ 11 / 10 / 91 به تصويب مجمع عمومي موسسين رسيد

 منابع :

1)قانون اساسی

2)قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

3)قانون نظام صنفی

4)قانون احزاب

5)قانون تجارت

6)قانون شوراها

7)آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و نظارت بر تاسیسات گردشگری

8)آئین نامه و اساسنامه تشکلهای غیر دولتی

9)آئین نامه اجرایی و اساسنامه احزاب

10)اساسنامه جامعه هتلداران ایران

11)اساسنامه تشکلهای غیر دولتی میراث فرهنگی – گردشگری و صنایع دستی

12)اساسنامه شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی وزارت تعاون

13)اساسنامه سازمان ملل متحد

 

رئيس مجمع             نايب رئيس                  منشي                 ناظر اول                     ناظردوم

جواد عباسي             عزت الله رحمتي        اصغر پورامير         جهانگير پركار           علي اكبر جمالزاده