FA | EN | RSS

یکشنبه, 31 تیر 1397

کمیته طبیعت گردی

آیین نامه کمیته ملی طبیعت گردی

ماده‌ 1 منظور از طبیعت گردی (اکوتوریسم‌) عبارت است ازبرآوردن تمنیات و تمایلا ت

خردمندانه وانسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی‌،فرهنگی‌، آموزشی و غیرمصرفی و

به صورت پایدار و در حدظرفیت قابل تحمل با حداقلتاثیر منفی بر محیط طبیعی و

فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ‌محیط زیست وفرهنگ بومی و ارزشهای آن‌،

امکان رشد اقتصادی و محلی را فراهم آورد.

ماده‌ 2به منظور سیاستگذاری و هماهنگی در زمینه توسعه طبیعت گردی و تسهیل وهدایت

فعالیتها وامور مندرج در این مقررات کمیته ملی طبیعت گردی (اکوتوریسم‌( مرکب از

معاونین وزارت جهادکشاورزی‌سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و

گردشگری و یک نفر از متخصصین مجربطبیعت گردی کشور به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی

و گردشگری و تایید نمایندگان دو دستگاه دیگرتشکیل می‌شود.

 شرح وظایف کمیته ملی طبیعت گردی

الف - تدوین سیاستهای توسعهطبیعت گردی در کشور.

ب‌- هماهنگی بین دستگاههای ذی ربط در امر اکوتوریسم بهمنظور فراهم کردن زمینه

توسعه گردشگری‌طبیعی در کشور.

ج‌- معرفی مناطق ومحدوده های مستعد طبیعت گردی در محیط ها و نقاط مناسب جنگلی‌،

کوهستانی‌،مرتعی‌، بیابانی و دریایی‌.

د- تعیین ضوابط تاسیس مناطق نمونه طبیعت گردی هـفراهم کردن زمینه سرمایه گذاری

بخش‌غیردولتی و جلب حمایت بخشهای دولتی وغیردولتی جهت تحقق اهداف و مقاصد مقرر در

این مقررات‌.

و- تشویق و ترویجفرهنگ طبیعت دوستی و طبیعت گردی و اجرای برنامه های آموزشی و

اطلاع رسانی‌در اینزمینه‌.

ز- تصویب شرایط و دستورالعملهای تخصصی و فنی و مؤسسات طبیعت گردی وتایید صلا حیت

ونظارت بر نحوه فعالیت آنها.

ح‌- حمایت و پشتیبانی از مؤسساتدارای مجوز فعالیت طبیعت گردی و کانونها و جوامع

محلی وغیردولتی واجد صلاحیت وفعال در این زمینه‌.

ط‌- هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیصاعتبارات موردنیاز اجرای

برنامه های‌طبیعت گردی‌.

ی‌- فراهم کردن زمینهاستفاده از منابع مالی موضوع ماده (11) قانون تشکیل سازمان

میراث فرهنگیوگردشگری و توسعه طبیعت گردی‌.

ک‌- پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه ریزی و طراحیجهت احیاء مناطق مستعد طبیعت‌گردی

که در حال‌حاضر تخریب شده و یا به مصارف دیگریاختصاص یافته اند.

ل‌- اجرای سایر وظایف و اختیارات که در این مقررات برای کمیتهملی تعیین شده است‌.

تبصره‌- تصمیمات کمیته ملی طبیعت گردی به اتفاق آراء صورتمی گیرد.

آیین‌نامه داخلی و زمان و نحوه تشکیل و اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات ومحل

دبیرخانه و وظایف آنمطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط کمیته ملی طبیعتگردی

تهیه و به تایید روسای سازمانهای مذکوردر این آیین‌نامه می رسد.

ماده‌4- برنامه طبیعت گردی شامل موارد زیر می شود:

الف‌- طبیعت گردی متمرکز که ازطریق استقرار در مراکز اقامتی و مرکز بازدیدکنندگان

یا بازدیدهای‌چندروزه صورتمی گیرد.

ب‌- طبیعت گردی غیر متمرکز متضمن بازدیدهای کوتاه مدت با وسایل وامکانات غیرثابت

می‌باشد.

تبصره‌- ایجاد هرگونه تاسیسات و امکانات اقامتگاهیو گردشگری از قبیل کمپینگ و

چادر و سایرتسهیلات باید هماهنگ با شرایط محیط وخصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه

بوده و با رعایت ضوابط ومقررات مربوط به تاییدکمیته ملی گردشگری رسیده و مجوز

لازم اخذ شده باشد.

ایجاد تاسیسات و امکاناتمذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان حفاظت

محیط‌زیستمی‌باشد.

ماده‌ 5- طرحهای طبیعت گردی با رعایت ضوابط و مقررات و تایید دستگاهمربوط ممکن

است دربخشهایی از مناطق زیر که دارای جاذبه های و ویژگیهای خاص طبیعتگردی باشند

تهیه و پس از تصویب‌کمیته ملی به مرحله اجرا درآیند:

الف‌- منابعطبیعی ملی تحت اختیار و مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری

کشور.

ب‌- مناطق چهارگانه و تالابها و مناطق شکار ممنوع تحت اختیار و مدیریت سازمان

حفاظتمحیط‌زیست‌.

ج - مناطق دارای جاذبه های طبیعی واقع در محدوده های فرهنگی‌،تاریخی و باستانی

تحت اختیارسازمان میراث فرهنگی و گردشگری‌.

5 - محدوده هایمناسب واقع در املاک و مستثنیات قانونی اشخاص با رعایت حقوق ایشان

که امکانواستعداد لازم جهت اجرای برنامه طبیعت گردی را داشته باشند.

و سایر مناطقی کهدارای جاذبه های طبیعت گردی بوده و در حال حاضر تخریب شده و یا

بهکاربردهای‌دیگری اختصاص یافته اند، پس از احیاء و یا تغییر در شیوه بهرهبرداری

به طرح های موضوع این ماده‌اختصاص می یابند.

ماده‌ 6 - اجرای برنامههای گردشگری باید تحت نظر و راهنمایی‌، راهنمایان گردشگری

که صلاحیت‌آنان بهتایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می رسد، صورت می گیرد.

تبصره‌ شرایط وضوابط تخصصی و فنی راهنمایان گردشگری و مؤسسات طبیعت گردی توسط

کمیته‌ملیگردشگری تعیین خواهد شد.

ماده‌ 7- اجرای طرحها و پروژه های بزرگ گردشگری طبعییباید براساس مصوبه شماره 237

مورخ1381.3.21 شورای عالی حفاظت محیط زیست موردارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.

ضوابط ارزیابی طرحها و پروژه های یادشده توسطسازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ابلاغ

خواهدشد.

ماده‌ 8- اجرای برنامه هایشکار و صید در کشور کماکان تابع مقررات و ضوابط سازمان

حفاظت محیط‌زیست می‌باشدولی صلاحیت متقاضیان و موسساتی که مبادرت به تنظیم و

اجرای برنامه شکاربرای‌خارجیان در ایران می نمایند باید از جهت فنی به تایید

کمیته ملی گردشگرینیز برسد.

ماده‌ 9- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در امر سرمایه گذاری بخشهایغیردولتی به

منظورافزایش جمعیت حیات وحش از طریق تکثیر و پرورش جانوران وحشی وصدور پروانه های

شکار درمناطق مصوب کمیته ملی تسریع و همکاری لازم را وفق قانونو مقررات شکار و

صید آیین‌نامه اجرایی‌مربوط به عمل آورد.

 اعضای کمیته اکوتوریسم

آقاي حمید رضا آذر پور معاون گردشگري به عنوان رييس جلسه

آقاي رشيدي ( كارشناس مسئول نظارت ) دبير جلسه

 رضا زماني نماينده بخش خصوصي

علي نژاد معاون طبيعي محيط زيست گيلان

کشور دوست کارشناس معاونت سرمایه گذاری و طرح ها