ماده 558 - هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ،اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملیایران به ثبت رسیده است ، یا تزئینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوطونقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا" نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخییا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی دهسال محکوم می شود.

.

ماده 559 - هر کس اشیاء ولوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی - تاریخی را در موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنکه تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور رابخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن بهحبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

 

ماده 560 - هر کس بدون اجازه از سازمانمیراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور درحریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماه مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزلبنیان آنها شود ، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه واردآید ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوممی شود.

 

ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ، فرهنگی از کشورهرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبساز یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میگردد.

 

ماده 562 - هرگونه حفاری وکاهش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ،فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفعسازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچهحفاری دراماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا دربقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه وآلات و ادواتحفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.

ماده 563 - هرکس به اراضی و تپه ها واماکنتاریخی ومذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده ومالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به ششماه تا دو سال حبس محکوم    می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا" حدودمشخصات این قبیل اماکن و مناطق را درمحل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

 

ماده564- هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سویسازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدیدو توسعه ابنیه یاتزئینات

اماکنفرهنگی ، تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تادوسال وپرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.

 

ماده 565 - هرکس برخلاف ترتیب مقرردر قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملیرابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا یکسال محکوم می شود.

 

ماده 566 - هرکس نسبت به تغییر نحوه استفاه از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میشود .

پیوند های اصلی