-

فرم اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پیش طرح های تقاضای سرمایه گذاری

فرم درخواست

فرم کلیات و جانمایی طرح

فرم مشخصات متقاضیان

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری بر روی عرصه ملی

پیوند های اصلی