-

نحوه سرمایه گذاری در صنعت گردشگریفرم اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پیش طرح های تقاضای سرمایه گذاری

فرم درخواست صدور موافقت اصولی

فرم کلیات و جانمایی طرح

فرم مشخصات متقاضیان طرح های گردشگری

مدارک جهت تشکیل پرونده متقاضیان احداث تاسیسات گردشگری بر روی عرصه شخصی

پیوند های اصلی